Menu Stäng

NYHETER

Så blir nya detaljplanen för Sävast Torg
Så blir nya detaljplanen för Sävast Torg

Miljö- och byggnämnden godkände samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till en ny detaljplan för Sävast Torg. Beslutet möjliggör byggande för flerfamiljshus på tio, fem och två våningar på kvarteret Potatisen. 

Detaljplanen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen med syfte att möjliggöra nya bostäder och uppfylla Bodens mål om att växa till 33 000 invånare till år 2030.  

Planförslaget möjliggör också att dagligvaruhandeln utvecklas och skapar samtidigt möjlighet för fler verksamheter vid torget. Enligt planbeskrivningen ska torget utvecklas för att skapa fler mötesplatser för närboende och besökande i Sävast. 

Markområdet som avses är BodenBos kvarter med flerfamiljshus på Potatisvägen och en del av Mandelvägen i Sävast. I den del av området som ligger närmas Ica Nära Sävast innebär detaljplanen möjliggörande för fyra punkthus på fem våningar, dessutom verksamhetslokaler för näringsliv och mötesplatser.  

Nytt landmärke

I områdets västra del, kring Potatisvägen 4, möjliggörs höghus med tio våningar och en nockhöjd på 32 meter. Enligt förslaget kan tre punkthus byggas och framför husen skapas en gemensam gårdsyta.  

På den mark där det tidigare har rivits flerfamiljshus med två våningar, i mitten av området, tillåts byggnationer på två våningar. Skogspartier och grönområden bakom Potatisvägen 4 samt mellan närbutiken och Mandelvägen 17 bevaras. 

Torget ramas in av livsmedelsbutiken tillsammans med de två nya byggrätterna för flerbostadshus som också medger centrumverksamhet. 

I planbeskrivningen summeras möjliga konsekvenser av en ny detaljplan. Utöver att förslaget möjliggör en utveckling av bostadsbyggande och gårdsytor, centrumverksamhet, utökad dagligvaruhandel och en ny torgyta, lyfter samhällsbyggnadsförvaltningen fram följande: 

  • Landskapsbilden kommer delvis att förändras om byggnader med tio våningar uppförs. Nockhöjden på 32 meter är högre än hushöjder i närområdet och kommer därför att bli ett landmärke för Sävast, men också för Boden. 
  • Byggrätterna för ny bostadsbebyggelse, utveckling av handeln och förändringar av torgmiljö kan ge upphov till en viss ökning av trafik. Dels på Svängleden och dels på Sävastvägen. Ökningen bedöms däremot som marginell i förhållande till den omfattande trafik som redan i dagsläget belastar dessa delar av trafiknätet. 
  • Med tanke på bristande trafiksäkerhet i områdets västra delar så kommer förändringar genomföras för att öka säkerheten för gående, cyklister och biltrafikanter. Den nya in- och utfarten från området blir istället strax väster om den nuvarande.  
  • Planens påverkan på naturvärden bedöms bli liten då inga höga naturvärden har registrerats på platsen. Större delen av planområdet är redan exploaterat och därför anses det inte medföra någon större påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.  

Fem års genomförande

Den 14 juni antog Miljö-s och byggnämnden förslaget till en ny detaljplan för Sävast Torg utan några invändningar. Beslutet ska nu registreras.  

När det är gjort dröjer det tre veckor innan beslutet vinner laga kraft. Det är under den perioden som beslutet kan överklagas. 

Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft är genomförandetiden fem år. Ändringar av detaljplanen får ske under genomförandetiden för att utföra fastighetsindelningsbestämmelser. Genomförandetiden är en beräkning på hur lång tid det kommer ta att verkställa åtgärderna i detaljplanen. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!