Menu Stäng

Projekt

Nytt planförslag möjliggör höghus i Sävast
Nytt planförslag möjliggör höghus i Sävast

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Bodens kommun har nu lagt ut en ny detaljplan för Sävast Torg på granskning. Planförslaget möjliggör för flerfamiljshus på tio, fem och två våningar på kvarteret Potatisen i Sävast. 

Ett förslag till detaljplan för Sävast Torg och fastigheterna SÄVAST 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42 är nu ute på granskning och närboende och andra intressenter kan lämna skriftliga synpunkter en andra vända. Granskningen pågår 20 januari till 13 februari. Planförslaget har under hösten 2021 varit ute på samråd där man också kunnat lämna synpunkter.  

Under detaljplanearbetat har möjligheter för högre byggnationer i området utretts, på uppdrag från kommunstyrelsen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder och uppfylla Bodens mål om att växa till 31 000 invånare till år 2030. Planförslaget möjliggör också att dagligvaruhandeln utvecklas och skapar samtidigt möjlighet för fler verksamheter vid torget. Torget utvecklas för att skapa fler mötesplatser för närboende och besökande i Sävast. 

Möjliggör högre byggnader 

Markområdet som avses är BodenBos kvarter med flerfamiljshus på Potatisvägen och en del av Mandelvägen i Sävast. I den del av området som ligger närmas Ica Nära Sävast innebär planförslaget möjliggörande för fyra punkthus på fem våningar samt verksamhetslokaler för näringsliv och mötesplatser. På områdets västra del, kring Potatisvägen 4, möjliggörs fastigheter med 10 våningars höjd. På den mark där flerfamiljshus på två våningar tidigare har rivits, i mitten av området, tillåts byggnationer på två våningar. Skogspartier och grönområden bakom Potatisvägen 4 samt mellan närbutiken och Mandelvägen 17 bevaras.

Mötesplats och handel 

I den fördjupade översiktsplanen för Boden och Sävast pekar kommunen på att:  

  • Sävast torg ska utvecklas till en mötesplats för alla åldrar. Vid förtätning ska skala och placering bidra till att definiera Sävast centrum som närcentrum. Sävast centrum ska ses som en viktig nod i området för möten och interaktion.  
  • Handeln i Sävast ska vara inriktad mot dagligvaror och sådant som människor kan ha behov av i sin vardag. Sävast centrum kan utvecklas med ett bredare utbud av service som exempelvis restauranger, gym och frisör.  

Planförslaget går i linje med dessa intentioner. 

Lämna synpunkter på förslaget 

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myndighet, organisation eller annan intressent har ni möjlighet att ta del av granskningshandlingarna och lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast den 13 februari. Ange namn och adress. Synpunkterna skickas till: Bodens kommun Fysisk planering 961 86 BODEN eller via e-post till fysplan@boden.se. Planhandlingarna finns att titta på fysiskt på Bodens Stadsbibliotek och i Stadshuset, kontakta medborgarservice så visar de dig rätt. 

Beslut 

Efter granskning korrigeras planförslaget en sista gång enligt inkomna synpunkter, innan det går upp för beslut i kommunfullmäktige längre fram i vår. Projektering och byggstart kan ske när beslutet vunnit laga kraft. 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

20 juni 2022
Punkthus vid Ica Nära Sävast, verksamhetslokaler, nya längor med tvåplanshus och höghus på tio våningar. Det är visionen när BodenBo[...]
16 juni 2022
Miljö- och byggnämnden godkände samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till en ny detaljplan för Sävast Torg. Beslutet möjliggör byggande för flerfamiljshus på tio,[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

Tillhörande dokument

[gallery_tags]

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!