Projekt

Detaljplan för nytt villakvarter i Unbyn
Detaljplan för nytt villakvarter i Unbyn

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Unbyn 3:19, etapp 3 har tagits fram och är utställt för granskning 6 april till 27 april 2022. 

Unbyns utveckling är viktig för hela kommunens framtid. I Bodens kommuns översiktsplan 2025 pekas Unbyn ut som ett kärnområde utifrån dess strategiska geografiska läge samt som serviceort. Bodens kommun har som ambition att främja och möjliggöra inflyttning till landsbygden och därmed försöka uppnå kommunens befolkningsvision. En del i detta är att möjliggöra nya byggrätter för bostadsändamål med attraktiva lägen. Aktuell detaljplan skapar dessa förutsättningar.

Granskningsutställning

Ett förslag till detaljplan för området har tagits fram och är nu utställt för granskning. Planförslaget möjliggör för nya byggrätter för bostäder. Detaljplanen medger även markanvändning för allmän plats i form av gata och natur. Två områden avseende tekniska anläggningar har föreslagits i västra delen av planområdet. Ett område för pumpstation och ett för en nätstation. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL. Detta granskningsskede är sista tillfället att lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen innan den förmodas antas av kommunfullmäktige. Den som inte lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Efter granskningstiden sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande som kommer att ingå i de handlingar som går vidare till antagande.

Planförslaget är utställt under tiden 6 april – 27 april 2022 på följande platser:

  • Stadshuset, hus B, plan 5,  08:00-12:00 – 13:00-17:00
  • Stadsbiblioteket under ordinarie öppettider
  • Servicepunkten i Unbyn

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa skriftligen ha kommit in senast den 27 april 2022. Ange namn och adress, synpunkterna skickas till;

Bodens kommun, fysisk planering, 961 86 Boden eller fysplan@boden.se.

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

20 juni 2022
Självklart ska Boden växa även på landsbygden. Därför planeras nu för 16 småhustomter i idylliska Unbyn. Ett planförslag för kvarteret[...]

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

Tillhörande dokument

[gallery_tags]

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!