Projekt

Detaljplan för infrastrukturområdet Svartbyn
Detaljplan för infrastrukturområdet Svartbyn
Illustration över infrastrukturkorridor från luften.

Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för en ny infrastrukturkorridor från trafikplats Södra Svartbyn till det planerade verksamhetsområdet i Svartbyn (Boden Industrial Park). Planen ska även säkerställa allmänhetens tillgång till friluftsområdet Gruvberget. 

Planområdet ligger inom utpekat markreservat för infrastruktur i Boden kommuns översiktsplan 2025. Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900). Förfarandet har valts med hänsyn till att planförslaget kan vara av betydande intresse för allmänheten och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och finns utställd tillsammans med planförslaget. 

Planområdet sträcker sig från trafikplats Södra Svartbyn till verksamhetsområdet Svartbyn (Boden Industrial Park), VU5. Vid planområdets sydvästra del ligger rekreations- och friluftsområdet Gruvberget och norr om föreslagen väg ligger befintliga bostadsområden. Ett väl utbyggt kraftledningsnät sträcker sig söder om och parallellt med planområdet. Planområdet omfattas delvis av landskapsbildskydd för Lövronningen. 

Handlingarna har funnits utställda för samråd under tiden 28 februari – 31 mars 2022. 

Samrådsmöte för detaljplanen hölls torsdag den 24 mars.

Under juli och augusti har detaljplanen varit ute för granskning.
Den 17 oktober ska detaljplanen presenteras för kommunfullmäktige som ska beslutas om den antas eller inte.

Kontakt: 

Cecilia Kvibacke, Utvecklings- och planeringsansvarig Boden Industrial Park, tel: 0921-627 06 

Lars Andersson, plan-, och exploateringschef, tel: 0921-621 43 

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

Tillhörande dokument

[gallery_tags]

Vill du hänga med?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter om Bodens utveckling direkt i brevlådan!