Menu Stäng

Projekt

Kulturplan 2022-2026
Kulturplan 2022-2026

Vilka förutsättningar behöver kulturen i Boden för att utvecklas? Hur kan Bodens kommun bidra i det arbetet? Det presenteras i Bodens kommuns förslag till kulturplan för 2022-2026. 

När Boden ska växa är det viktigt att staden inte bara är en plats för industri, eller för naturupplevelser heller för den delen.  Bodens kommun anser att det behövs fler värden för att skapa en attraktiv plats att leva och bo på. Här är kulturen en väldigt viktig faktor. Med ett öppet, tillgängligt och dynamiskt kulturliv så blir Boden en spännande och intressant plats av bo och verka i. Kulturen utmanar, för oss samman, skapar oväntade mötesplatser och stimulerar till förnyelse och innovation. Den ökar livskvalitén för Bodensarna och bidrar till att locka nya besökare och invånare till kommunen.

Projektet Kultur Nord i Harads lockar deltagare i alla åldersgrupper.

Det är bakgrunden till att kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen på Bodens kommun under 2021 har tagit fram en ny kulturplan för Bodens kommun som ska gälla för perioden 2022-2026. Planen visar kommunens viljeriktning för vad som behöver prioriteras och vilka insatser som behöver göras för att skapa ett än mer öppet och tillgängligt kulturliv för alla nuvarande och framtida Bodensare. 

Förslaget har arbetats fram tillsammans med representanter från kultursektorn, kulturföreningar, seniorer, ungdomar och bodensare med syftet att utreda vilka behov och utvecklingsområden som bör prioriteras för ett bättre kulturliv i Boden.  

Strategiska utvecklingsområden 

Kulturplanen är uppdelad i fem strategiska utvecklingsområden som kommer utgöra fokus under de nästkommande fyra åren. Utvecklingsområdena är: 

  • Ett inkluderande kulturliv 
  • Goda förutsättningar för kulturskapare 
  • Kreativ och ökad samverkan 
  • Kulturens offentliga rum & mötesplatser 
  • Ett synligare kulturliv 
Kulturnatta i Boden.

Utifrån dessa utvecklingsområden har kommunen planerat en lång rad insatser de kommande åren. Mycket handlar om ökad inkludering och samverkan mellan olika instanser för att alla ska kunna delta i kulturlivet; barn, ungdomar, äldre, nationella minoriteter, människor med funktionsvariationer och landsbygdsbor. Det gäller både upplevelse, deltagande, skapande och inflytande i kulturen.  

En annan viktig fråga är lokaler och offentliga platser. Här vill kommunen bland annat verka för en central mötesplats för kulturarrangemang, främja mötesplatser för kreativt skapande i hela kommunen och anpassa fler av kommunens lokaler för olika kulturaktiviteter. Kulturens roll i samhällsplaneringen ska också stärkas genom tidig förankring i processen. Kommunen vill också stärka förutsättningarna för kulturskapare genom nätverk, dialoger, kompetensutveckling och utökat stöd.  

Tidsplan 

Ett förslag till kulturplan har arbetats fram under 2021 och presenterades 26 oktober. Fram till 7 november kunde bodensare läsa planen och lämna synpunkter. Efter justering utifrån inkomna synpunkter går kulturplanen upp till Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden för beslut. Målsättningen är att planen ska antas av Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i december 2021 och sedan av Kommunfullmäktige i januari 2022.  

Genomförandet av planen är en gemensam angelägenhet för hela kommunen och planen kommer vara föremål för årlig uppföljning. Under 2023/2024 görs en djupare kvalitativ uppföljning och aktualitetsprövning av kulturplanen. Utfallet av denna kan vid behov resultera i reviderade mål och justeringar av innehåll och inriktning inom respektive utvecklingsområde. Under 2026 utvärderas planens verkställande och effekter inför vidare utveckling av ny plan. 

Nina Uusitalo, kulturutvecklare på Bodens kommun.

Kontakt  

Nina Uusitalo, Kulturutvecklare, Kultur-, fritids- och  ungdomsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen, tel: 0921-62490, e-post: nina.uusitalo@boden.se  

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

NYHETSBREV

Vill du hänga med? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RELATERADE NYHETER

KATEGORIER

Tillhörande dokument

[gallery_tags]

NYHETSBREV

Vi håller just nu på att byta system för nyhetsbrev. Inom kort kommer du ha möjligheten att registrera dig. Välkommen åter!